Podmínky společnosti SYNOT TIP, a. s. - registrace Hráčů a vedení sázkového konta

(dále jen obchodní podmínky)

 

Pojmy:

 

* Hráč – fyzická osoba, která využívá služeb společnosti SYNOT TIP, a.s na základě Smlouvy o poskytování služeb (dříve na základě Smlouvy o kursovém sázení).

 

* Karta SYNOT TIP BENEFIT (dále jen karta BENEFIT) - karta, která umožňuje přihlášení se na sázkový účet přes technické herní zařízení provozované společností SYNOT TIP, a.s. a nakládání s finančními prostředky na H-kontu a I-kontu. Bližší specifikace se nachází v bodě 11 těchto obchodních podmínek.

 

* H-konto a I-konto – sázkové účty, které tvoří hráčské konto Hráče, a které vede společnost SYNOT TIP, a. s. pro Hráče na základě Smlouvy o poskytování služeb (dříve na základě Smlouvy o kursovém sázení). H-konto je určeno pro sázení v kamenných provozovnách (land-based) a I-konto je určeno na sázení prostřednictvím internetu. Převod finančních prostředků mezi H-kontem a I-kontem je omezen na částku 5000Kč v průběhu 24 hodin. Na H-konto a I-konto může Hráč vkládat finanční prostředky, dochází zde k připsání finančních prostředků z výher Hráče a odepsání jeho vkladů nebo poplatků.

 

* PIN – umožňuje ověření identity Hráčů s kartou BENEFIT.

 

* OIK (osobní identifikační kód) – umožňuje ověření identity Hráčů prostřednictvím mobilních telefonů při komunikaci se společností SYNOT TIP, a. s.

 

* SYNOT TIP, a. s. – společnost zřízená podle českého práva, se sídlem Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, Mařatice, 686 01, IČ 263 01 091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, číslo vložky 3827, tel: 800 888 100, e-mail: synottip@synottip.cz..

 

1. Hráč je oprávněn účastnit se hazardních her provozovaných společností SYNOT TIP, a.s. na základě platných povolení vydaných Ministerstvem financí, a to vše v souladu s právními předpisy, herními plány a obchodními podmínkami.

2. Hráčem na základě Smlouvy o poskytování služeb je každá fyzická osoba, která:

- dosáhla věkové hranice 18 let a tato skutečnost byla ověřena,

 

- má se společností SYNOT TIP, a. s. uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb příp. Smlouvu o kursovém sázení uzavřenou před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek,

- souhlasí s obchodními podmínkami společnosti SYNOT TIP, a. s.

- má bydliště v České republice, pokud se jedná o technickou hru provozovanou land-based podmínka ověření bydliště v České republice se neuplatňuje,

Hráči, u kterého nebude možné ověřit bydliště v České republice, bude zřízeno pouze dočasné uživatelské konto (neplatí pro internetovou hru),

V rámci registračního procesu je osoba žádající o Registraci povinna jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření podle § 15 odst. 2 ZHH nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout.

3. Po úspěšném završení procesu registrace a pokud si to Hráč přeje, obdrží kartu BENEFIT. Držitelem karty BENEFIT se může stát každá fyzická osoba, která je podle zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, v platném znění, způsobilá účastnit se hazardních her. Být držitelem karty BENEFIT je podmínkou pro land-based technickou hru. Podmínkou vydání karty BENEFIT je:

- dosažení věkové hranice 18 let Hráče,

- souhlas Hráče s obsahem Smlouvy o poskytování služeb, s obchodními podmínkami a herními plány společnosti SYNOT TIP, a. s.,

- získaní a ověření osobních údajů Hráče v souladu s právními předpisy

- převzetí Smlouvy o poskytování služeb společnosti SYNOT TIP, a. s.,

4. Karta BENEFIT slouží k identifikaci Hráče na technickém herním zařízení a při výběru nebo vkladu finančních částek na H-konto. PIN, který zná pouze Hráč a který je nutné při použití karty zadat, slouží k ověření jeho identity. Obdobně k identifikaci Hráče při účasti na hazardních hrách provozovaných prostřednictvím internetu slouží přihlašovací jméno zadané Hráčem a k ověření jeho identity slouží heslo. Hráč je oprávněn po přihlášení změnit své heslo a přihlašovací jméno. Společnost SYNOT TIP, a. s. nepřebírá odpovědnost za zneužití H -konta a I-konta, pokud neoprávněná osoba použije uživatelské jméno a heslo.

5. Karta BENEFIT a možnost účasti na sázkových hrách provozovaných prostřednictvím internetu a prostřednictvím mobilního telefonu jsou nepřenosné na jinou osobu. Bude-li karta BENEFIT použita při sázení jinou osobou, je obsluha sběrny oprávněna kartu BENEFIT zadržet a společnost SYNOT TIP, a.s. je oprávněna hrací učet zablokovat. Za účelem ověření identity Hráče je obsluha herního prostoru oprávněna požadovat předložení průkazu totožnosti. Společnost SYNOT TIP, a.s. je oprávněna pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů.

6. Hráč je povinen chránit kartu BENEFIT, PIN, OIK  a heslo před ztrátou nebo zneužitím třetími osobami. Společnost SYNOT TIP, a. s. neodpovídá za škody, které vzniknou Hráči zneužitím nebo ztrátou karty BENEFIT, PIN, OIK  a hesla pro přihlášení k  sázkovým hrám provozovaným prostřednictvím internetu. Držitel karty odpovídá za zneužití, poškození, ztrátu, zničení či zcizení karty BENEFIT, PIN, OIK a hesla v plném rozsahu. V případě ztráty či zapomenutí hesla má Hráč možnost získat nové heslo, a to po zadání a ověření jiných, registrovaných, pro Hráče unikátních údajů. Nově heslo je mu následně zasláno formou SMS na registrované telefonní číslo, případně na registrovaný email. Společnost SYNOT TIP, a. s. vymění vadnou (nefunkční) kartu zdarma oproti předložení karty původní, je-li zřejmé, že karta je nefunkční v důsledku její vady, a to do 14 dnů ode dne jejího převzetí.

7. Karta se vydává na dobu neurčitou. Oproti vrácení původní karty a na základě písemné žádosti Hráče může být karta vyměněna. Z bezpečnostních důvodů je možné další kartu zaslat Hráči pouze do vlastních rukou. Po ukončení obchodního vztahu mezi společností SYNOT TIP, a.s. a Hráčem je Hráč povinný BENEFIT kartu zaslat na adresu společnosti Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště – Mařatice nebo jí odevzdat na pobočce společnosti SYNOT TIP, a.s.

8. V případě ztráty karty BENEFIT nebo jejího poškození Hráčem nebo třetí osobou vydá společnost SYNOT TIP, a.s. kartu náhradní za poplatek 150,- Kč. Náhrada karty bude provedena na základě písemné žádosti Hráče nebo na základě žádosti vytvořené na www.synottip.cz a postoupené společnosti SYNOT TIP, a. s. jako v případě žádosti původní.

9. Při ztrátě či krádeži karty je Hráč povinen informovat zákaznickou linku společnosti SYNOT TIP, a. s., která funguje od 8.00 hodin do 24.00 hodin včetně sobot, nedělí a svátků. Následující den ode dne nahlášení ztráty nebo krádeže karty bude tato karta zablokována. Za transakce provedené do doby nahlášení ztráty nebo krádeže společnost SYNOT TIP, a. s. neodpovídá.

10. Hráč, který se hodlá účastnit hazardních her provozovaných společností SYNOT TIP, a.s. prostřednictvím internetu, si v registračním formuláři společnosti SYNOT TIP, a.s. zvolí počáteční přihlašovací údaje, které bude pro účast na hazardních hrách provozovaných prostřednictvím internetu používat. Pro uzavření sázky v rámci hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu se Hráč přihlásí na internetové stránce www.synottip.cz nebo prostřednictvím aplikace pod zvoleným přihlašovacím jménem a heslem nebo svým biometrickým údajem. Hráč uhradí vklad na sázku z I-konta před odesláním sázky a odešle sázku k uzavření. Sázka je uzavřena v okamžiku záznamu v  centrálním počítači společnosti SYNOT TIP, a. s. Z I-konta nebude výběr a vklad finančních prostředků v hotovosti Hráči umožněn. Z I-konta bude Hráč moci pouze provézt finanční prostředky na H-konto, přičemž tenhle převod je limitován na částku 5000 Kč v průběhu 24hodin. Pokud sázka překročí hodnotu 2000 EUR je společnost SYNOT TIP, a. s. povinna zjišťovat od Hráče zdroj těchto peněžních prostředků v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. O přijetí nebo odmítnutí sázky společností SYNOT TIP, a. s. je Hráč informován na internetových stránkách společnosti SYNOT TIP, a. s.

11. Společnost SYNOT TIP, a.s. má dle platných právních předpisů povinnost provádět identifikaci Hráče na provozních místech a na internetu. Pokud Hráč odmítne poskytnout své identifikační údaje v případech stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů, je společnost SYNOT TIP, a.s. oprávněna postupovat podle § 15 daného zákona a odmítnout uskutečnit obchod nebo navázaní obchodního vztahu (tzn. přijmout sázku, vyplatit výhru nebo provést registraci Hráče).  Pokud se jedná o osobu, která není oprávněná účastnit se hazardních her dle platných právních předpisů, vyhrazuje si společnost SYNOT TIP, a. s. právo zakázat vstup takové osoby do prostorů provozovny.

12. Hráč bude užívat pro vklady na I-konto a výběry z něj bankovní účet, přičemž je povinen zabránit užívání tohoto účtu třetí osobou, zejména osobou mladší 18-ti let.

13. Při neúspěšném završení procesu registrace se může fyzické osobě, která je podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách způsobilá účastnit se hazardních her zřídit dočasné uživatelské konto. Dočasné uživatelské konto na internetu může být společností SYNOT TIP, a.s. zřízeno pouze plnoleté osobě, u které se v registru osob podaří ověřit její bydliště na území České republiky. Dočasné uživatelské konto pro land-based může být společností SYNOT TIP, a.s. zřízeno pouze plnoleté osobě, která není občanem České republiky a u které se nepodaří ověřit její bydliště na území České republiky v registru osob.

14. Za udělený souhlas s obchodními podmínkami a s herními plány společnosti SYNOT TIP, a. s. se považuje podepsání Smlouvy o poskytování služeb a ověření osobních údajů, nebo udělení souhlasu zaškrtnutím pole „Souhlas…“ na webovém formuláři při registraci na internetu.  Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti okamžikem podpisu Smlouvy, následně je Hráč oprávněn využívat služby společnosti SYNOT TIP, a.s. V případě, že má Hráč v úmyslu užívat pro vklady a výběry na I-konto peněžní účet, je povinen společnosti SYNOT TIP, a.s. potvrdit číslo účtu a peněžní ústav, u kterého je účet veden. Hráč může mít registrován pouze jeden peněžní účet, který je evidován na jméno Hráče. Na H-konto a I-konto se připisují finanční prostředky z výher a vkladů Hráče a odepisují se z něj vklady na sázky a jiné poplatky. Finanční prostředky může Hráč vkládat na H-konto prostřednictvím technického zařízení. Na I-konto může Hráč vkládat finanční prostředky převodem z peněžního účtu, prostřednictvím platební karty Hráče vystavené k peněžnímu účtu vedenému u peněžního ústavu, převodem z H-konta za dodržení podmínky omezení převodu maximálně částky 5000 Kč v průběhu 24 hodin, nebo prostřednictvím jiných platebních systémů, které jsou legální na území ČR. Finanční prostředky na H-kontu je možno vybírat prostřednictvím technického herního zařízení v provozovně Sázkové společnosti. Finanční prostředky na I-kontu je možno vybírat převodem na bankovní účet.

15. Smlouvu o poskytování služeb je možné uzavřít také osobně za podmínek stanovených společností SYNOT TIP, a. s. Společnost SYNOT TIP, a. s. si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu a neprovést registraci, pokud bude mít důvodné podezření, že žadatel o vydání karty je mladší než 18 let. Pokud nebyly dodrženy jiné podmínky pro registraci, Hráči může být zřízeno tzv. dočasné uživatelské konto, a to za předpokladu, že splňuje zákonné podmínky pro zřízení tohoto typu konta. V případě, že se identifikaci nepodaří provést, Hráči nemůže být založeno žádné konto, tím pádem Hráči nebude poskytnuta BENEFIT karta.

16. Zájemce je přijat společností SYNOT TIP, a. s. za Hráče dnem, v němž došlo k ověření dosažení 18 let věku Hráče, ověření osobních údajů, úspěšného dokončení procesu registrace nebo zřízení dočasného uživatelského konta.

17. Výhry, kterých Hráč dosáhne při sázení u společnosti SYNOT TIP, a. s., se automaticky připisují na jeho H -konto nebo I-konto. Hráč má možnost takto vyhrané finanční částky použít pro další sázky.

18. Náklady na použití všech komunikačních prostředků na dálku jdou k tíži Hráče. Společnost SYNOT TIP, a. s. neodpovídá Hráčům ani třetím osobám za škody, které vzniknou neprovedením nebo pozdním provedením operací, pokud je zaviněné selháním komunikačních sítí, nesprávnou obsluhou webových stránek nebo jinými technickými problémy, jež nemají původ na straně společnosti SYNOT TIP, a.s. Společnost SYNOT TIP, a. s. nenese odpovědnost za škody nebo ztráty, které vzniknou přímo nebo nepřímo z důvodu náhodného nebo úmyslného poškození internetových stránek nebo jejich obsahu zneužitím obsahu stránek Hráčem nebo třetí osobou. Společnost SYNOT TIP, a. s. neodpovídá za škody vzniklé Hráči nebo třetí osobě špatnou interpretací internetových stránek nebo chybami v jejich obsahu.

19. Hráč svým podpisem na Smlouvě o poskytování služeb dává společnosti SYNOT TIP, a. s. souhlas se zpracováním dobrovolně poskytnutých osobních údajů získaných o něm v souladu s nařízením GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., O zpracování osobních údajů.. Údaje budou zpracovávány k účelům uvedeným v těchto obchodních podmínkách a příslušných herních plánech, k vytvoření databáze Hráčů pro možnost zasílání různých firemních informací a pro zpracování firemních statistik. Dále Hráč souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů i dalším subjektům, jejichž služeb společnost SYNOT TIP, a.s. využívá za účelem provozování hazardních her.

20. Držitel karty BENEFIT má právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i právo v případě porušení povinností SYNOT TIP, a. s. v oblasti ochrany osobních dat:

- obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě,

- požadovat, aby se SYNOT TIP, a. s. zdržel takového jednání nebo odstranil vzniklý stav,

- požadovat, aby SYNOT TIP, a. s. provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné,

- požadovat zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména

21. Hráč má možnost vyloučit sám sebe z účasti na hazardních hrách provozovaných společností SYNOT TIP, a.s., prostřednictvím sebeomezujících opatření. Hráč oznámí svůj záměr vyloučit se z účasti na konkrétní hře společnosti SYNOT TIP, a. s. v souladu se zákonem 186/2016 Sb. o hazardních hrách a herním plánem.

22. Reklamace z účasti na sázkové hře provozované společností SYNOT TIP, a.s. se podávají písemně v herních prostorech společnosti SYNOT TIP, a. s., zasláním na adresu společnosti SYNOT TIP, a.s., Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště – Mařatice nebo zasláním emailu společnosti SYNOT TIP, a.s. na adresu reklamace@synottip.cz. Hráč je oprávněn uplatnit reklamaci ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy nastala skutečnost, kterou reklamuje. Po uplynutí této lhůty nárok na reklamaci již nebude vymahatelný. Společnost SYNOT TIP, a. s. je povinna rozhodnout o reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy reklamaci obdržela. Pokud posouzení reklamace závisí na informaci, která má být zveřejněna po doručení reklamace, běží lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění takové informace.

23. SYNOT TIP, a. s. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obchodní podmínky, přičemž tyto změny jsou pro Hráče závazné. Změny jsou účinné zveřejněním na internetových stránkách SYNOT TIP, a. s., není-li společností SYNOT TIP, a.s. stanovena pozdější účinnosti těchto změn.

24. SYNOT TIP, a. s. je oprávněn zrušit účast jakéhokoliv Hráče na provozovaných hazardních hrách v případě, že tento porušil tyto obchodní podmínky, herní plán či jiný obecně platný právní předpis vztahující se k sázení, nebo uvedl ve Smlouvě o poskytování služeb nepravdivé údaje.

25. SYNOT TIP, a. s. si vyhrazuje právo vyloučit z účasti na hazardních hrách osobu, vůči které Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí. Pokud se taková osoba domáhá účasti na hazardních hrách provozovaných společností SYNOT TIP, a.s., je povinna písemně kontaktovat společnost SYNOT TIP, a.s. s žádostí o umožnění účastnit se hazardních her. Žádost je dotknutá osoba povinna zaslat na adresu společnosti SYNOT TIP, a.s., Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště – Mařatice nebo zaslat prostřednictvím emailu na adresu synottip@synottip.cz nebo prostřednictvím své datové schránky. Společnost SYNOT TIP, a.s. tuto žádost vyhodnotí v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů a následně oznámí žadateli, zda mu bude účast umožněna nebo žádost odmítne.

26. SYNOT TIP, a. s. je povinna zjišťovat zdroj peněžních prostředků u politicky exponované osoby a Hráče, kterého sázka je v hodnotě vyšší než 2000 EUR v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financovaní terorismu.

27. SYNOT TIP, a. s. je oprávněn dočasně zablokovat kartu BENEFIT nebo účast Hráče na provozovaných hazardních hrách v případě, že bude mít důvodné podezření na neoprávněnou manipulaci s touto kartou nebo s finančními prostředky na H -kontu a I-kontu. Případné odblokování bude provedeno až po prošetření podezření. Kartu BENEFIT je možno zablokovat na žádost Hráče telefonicky. V případě telefonické blokace operátor ověří číslo telefonu, jméno, příjmení a datum narození a pak blokaci provede.

28. SYNOT TIP, a. s. je oprávněn zablokovat, případně provést storno finančních prostředků, které byly na H -konto a I-konto připsány neoprávněně, tedy v rozporu se zákonem, herním plánem, obchodními podmínkami, bez právního důvodu nebo má společnost SYNOT TIP, a. s. důvodné podezření, že se jedná o finanční prostředky ze zmanipulovaného zápasu.

29. SYNOT TIP, a. s. se zavazuje

- zpracovávat sázky Hráče v souladu s herním plánem,

- evidovat na H -kontu a I-kontu peněžní prostředky Hráče,

- účtovat poplatky v souladu s aktuálním ceníkem poplatků,

- vyplatit na žádost Hráče bez zbytečného odkladu peněžní prostředky evidované na H -kontu a I-kontu; částky k výplatě nad 100 000 Kč budou vypláceny pouze bezhotovostně na účet uvedený Hráčem.

- plnit další závazky vycházející z platných povolení, herních plánů, obchodních podmínek a právních předpisů

30. Hráč se zavazuje dodržovat podmínky Smlouvy o poskytování služeb, obchodní podmínky, herní plán a zákonné předpisy, zejména neumožnit sázení osobám mladším než 18 let, a informovat společnost SYNOT TIP, a. s. o změnách všech skutečností důležitých pro plnění ze strany společnosti SYNOT TIP, a. s. Zejména se Hráč zavazuje oznamovat změnu statusu politicky exponované osoby, když se takou osobou stane, je povinen bezodkladně toto oznámit společnosti SYNOT TIP, a.s.

31. Hráč je povinen registrovat jeden bankovní účet, který používá pro vklady a výběry z I-konta. Tenhle účet je vedený na jeho jméno a případnou změnu bankovního účtu je povinen neprodleně oznámit společnosti SYNOT TIP, a.s.. Hráč je povinen při manipulaci s I-kontem využívat pouze účet jehož je majitelem a tato skutečnost byla společností SYNOT TIP, a.s. ověřena  .

32. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu neurčitou. Práva a závazky ze Smlouvy o poskytování služeb zanikají výpovědí, odstoupením jedné ze smluvních stran nebo okamžikem, kdy Hráč přestane splňovat podmínky pro uzavírání a účast na provozovaných sázkových hrách.

33. Hráč může Smlouvu o poskytování služeb kdykoli vypovědět, i bez uvedení důvodu. Hráč může ukončit smlouvu o poskytování služeb pouze následujícími způsoby: zasláním žádosti o ukončení smlouvy nebo výpovědi přes svou datovou schránku, zasláním žádosti o ukončení smlouvy nebo výpovědi prostřednictvím emailu s úředně ověřeným podpisem, zaslání podepsané žádosti o ukončení smlouvy nebo výpovědi prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. K žádosti o ukončení smlouvy nebo výpovědi, ze které nebude možné jednoznačně ověřit, zda-li se jedná o žádost nebo výpověď skutečně podanou Hráčem, nebude společnost SYNOT TIP, a.s. přihlížet. V případě ukončení smlouvy o poskytování služeb ze strany Hráče, uvede v žádosti o zrušení svého sázkového účtu platební prostředek, kterým má dojít k vyplacení zůstatku na sázkovém účtu, pokud by se jednalo o nezaregistrovaný platební prostředek, musí být ověřeno, že je majitelem resp. držitelem nebo uvede, že si chce zůstatek na sázkovém účtu převzít osobně v sídle společnosti SYNOT TIP, a.s. nebo v provozním místě.

Společnost SYNOT TIP, a.s. je oprávněna vypovědět Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou s Hráčem v případě, že Hráč závažným způsobem porušuje herní plán společnosti SYNOT TIP, a.s., tyto obchodní podmínky nebo jiné právní předpisy. Jedná se o následující důvody: záměrné uvedení nesprávných registračních údajů v procesu registrace, pokus o ovlivnění výsledku události, pokus o ovlivnění výsledku hazardní hry, pokus o podvodné jednání, pokus o manipulaci s technickým zařízením, zneužití cizích platebních prostředků, nevrácení peněžních prostředků po neoprávněném připsaní výhry, vulgární chování při komunikaci s provozovatelem nebo při komunikaci s jinými Hráči prostřednictví chatu nebo v herním prostoru, poskytnutí přístupu ke svému sázkovému účtu jiné osobě nebo použití přístupu k sázkovému účtu jiného Hráče, smrt Hráče. Konkrétní důvod výpovědi je společnost SYNOT TIP, a.s. povinna uvést ve výpovědi. V případě ukončení Smlouvy o poskytování služeb bude sázkový účet Hráče automaticky zrušen a nevyčerpaný zůstatek společnost SYNOT TIP, a.s. vrátí Hráči nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zrušení sázkového účtu na jeho registrovaný bankovní účet bezhotovostním převodem. Pokud nebude možné vrátit nevyčerpaný zůstatek na sázkovém účtu Hráče na jeho registrovaný bankovní účet, bude Hráč vyzván k vyzvednutí zůstatku svého sázkového účtu v provozním místě nebo v sídle společnosti ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů a pokud nedojde k vyzvednutí zůstatku, je společnost SYNOT TIP, a.s. povinna jej zaslat formou poštovní poukázky, kdy cenu poštovní poukázky je možné odečíst z nevyčerpaného zůstatku na sázkovém účtu. Pokud nebude možné zaslat nevyčerpaný zůstatek peněžních prostředků formou poštovní poukázky a nedojde tedy k vrácení peněžního zůstatku, je společnost SYNOT TIP, a.s. povinna opakovaně vyzvat prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu bydliště, případně na korespondenční adresu Hráče ke sdělení jedinečného identifikátoru čísla bankovního účtu, jehož je majitelem, na který mají být peněžní prostředky poukázány, případně k vyzvednutí si zůstatku osobně v provozním místě, a to každých 12 měsíců do doby uplynutí lhůty rozhodné pro promlčení bezdůvodného obohacení v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Účinky výpovědi nastávají dnem doručení výpovědi druhé straně.  Sázky podané Hráčem do doby nabytí účinků výpovědi zůstávají v platnosti. Je-li důvodem odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb ze strany společnosti SYNOT TIP, a. s. skutečnost, že Hráč nesplňuje podmínky pro uzavírání sázek, závažným způsobem porušuje herní plán, obchodní podmínky a jiné právní předpisy nebo jeho jednání naplňuje znaky trestného činu nebo pokusu o jeho spáchání, nevzniká Hráči nárok na výplatu vyhraných částek.

34. Hráč je povinen poskytovat společnosti SYNOT TIP, a. s. nezbytnou součinnost. Nečinnost Hráče delší než 12 měsíců může být považována za projev vůle Hráče k ukončení platnosti Smlouvy o poskytování služeb. Společnost SYNOT TIP, a. s. oznámí Hráči, že považuje smlouvu za skončenou k poslednímu kalendářnímu dni  v měsíci, ve kterém bude oznámení doručeno Hráči. Pokud Hráč neoznámí nejpozději k datu ukončení platnosti smlouvy, že na pokračování smluvního vztahu trvá, zanikne Smlouva o poskytování služeb k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci. Společnost SYNOT TIP, a. s. do 14 dnů ode dne skončení platnosti smlouvy odešle na bankovní účet Hráče zůstatek peněžních prostředků evidovaných na účtu Hráče ke dni skončení platnosti smlouvy po odečtení poplatků a nutných výdajů.

35. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 186/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případech, na které není v těchto obchodních podmínkách pamatováno a které nejsou upraveny zákonnou úpravou nebo herním plánem, je závazné rozhodnutí SYNOT TIP, a. s.

36. Hráč prohlašuje:

 

- že se seznámil s obsahem Smlouvy o poskytování služeb a herním plánem,

- je starší než 18 let,

- splňuje podmínky pro uzavření Smlouvy o poskytování služeb,

- není zaměstnancem společnosti SYNOT TIP, a. s.

- není osobou, vůči které Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce

- že peněžní účet, ze kterého se budou uskutečňovat vklady a výběry na I-konto je evidován na jeho jméno

37. Státní dozor nad provozováním hazardních her společnosti SYNOT TIP, a. s. je určen v souladu s aktuální právní úpravou.

38. Hráč, který uzavřel Smlouvu o kursovém sázení před nabytím účinnosti „Podmínek společnosti SYNOT TIP, a. s. pro provozování hry Internetová kursová sázka, kursového sázení s kartou SYNOT TIP BENEFIT a prostřednictvím mobilního telefonu“, je oprávněn účastnit se sázkových her provozovaných prostřednictvím internetu pouze na základě registrace v herním prostoru nebo přes internet.

39. Pro Hráče, který uzavřel Smlouvu o kursovém sázení s obchodními podmínkami ve znění „Podmínek společnosti SYNOT TIP, a. s. pro provozování hry Internetová kursová sázka, kursového sázení s kartou  SYNOT TIP BENEFIT a prostřednictvím mobilního telefonu“ jsou tyto Obchodní podmínky ve znění „Podmínek společnosti SYNOT TIP, a.s.- registrace Hráčů a vedení sázkového konta“ závazné dnem jejich zveřejnění.

40. V případě zjevně nesprávně zobrazených kurzů u sázek uzavřených v rámci internetové kurzové sázky si společnost SYNOT TIP, a. s. vyhrazuje právo vyhodnotit takové sázky s kursem 1.

41. Pokud byla sázková příležitost nebo sázková událost vypsána s chybou, která se dotýká její věcné podstaty (např. nesprávná hranice handicapu, bodů, gólů, gemů, setů apod.) nebo může uvést Hráče v omyl,  příp. byla-li sázková příležitost nebo sázková událost vypsaná tak, že samotná její podstata může mít dvojí význam,  mající vliv na výsledek sázkové události, vyhrazuje si společnost SYNOT TIP, a. s. právo vyhodnotit takové sázky s kursem 1.

42. Není-li Hráč spokojen se způsobem vyřízení reklamace, má v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany spotřebitele (zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění) rovněž právo na mimosoudní řešení sporu, jež se zahajuje na návrh Hráče podaného u subjektu věcně příslušného pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti Smlouvy o poskytování služeb, jímž je Česká obchodní inspekce, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, kontakty a bližší informace lze dohledat na těchto internetových stránkách: www.coi.cz.

43. V případě, že se Hráč rozhodne své Benefit body využít jako jiné plnění, musí požádat o převod Benefit bodů ze svého Uživatelského konta na svůj registrovaný platební účet. Hráč s žádostí o převod svých Benefit bodů telefonicky kontaktuje nonstop klientskou linku společnosti SYNOT TIP, a.s. na čísle 800 888 100. Následně bude Hráči systémově nastaven převod/výběr jemu zvolené výše Benefit bodů ze svého Uživatelského konta na svůj registrovaný platební účet.

44. Na přidělené BENEFIT body nevzniká právní nárok a není možné místo nich požadovat jiné plnění. Společnost SYNOT TIP a.s. si vyhrazuje právo přidělené BENEFIT body kdykoliv odebrat. O odebrání BENEFIT bodů budou hráči vyrozuměni formou oznámení na https://www.synottip.cz/. Odebrané BENEFIT body nelze vymáhat soudní cestou

45. Hráč prohlašuje, že pokud je státním občanem USA nebo má trvalé bydliště v USA, nebude realizovat peněžní transakce u společnosti SYNOT TIP, a.s. prostřednictvím účtů vedených u Česká spořitelna, a.s. V případě porušení této povinnosti má společnost SYNOT TIP, a.s. právo na náhradu škody, která ji bude tímto jednáním způsobena. 

 46. SYNOT TIP, a.s. má právo odmítnout Hráči právo na jakýkoliv bonus, účast na soutěži, upravit či zrušit bonus v případě podezření ze zneužití jakéhokoliv bonusového programu nebo soutěže nabízené SYNOT TIP, a.s.. V případě, že Hráč zneužije bonusovou nabídku SYNOT TIP, a.s., mohou být Sázky uskutečněné v rozporu s takovými pravidly zrušeny. O takové skutečnosti bude Hráč ze strany SYNOT TIP, a.s. neprodleně informován a Hráč pak nese odpovědnost za náhradu škody, která byla SYNOT TIP, a.s.  v této souvislosti způsobena. Za takovéto zneužití bude zejména považováno podvodné využití softwaru a/nebo otevření více H- kont nebo I- kont za účelem získání neoprávněné výhody.